Tag Archives: ทีมงานพัฒนาเว็บไซต์

กระบวนการทำงานและขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์

ทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ Web Master คือ ผู้รับผิดชอบและดูแลเว็บไซต์ที่ได้รับมอบหมาย ในภาพรวม หรืออาจจะมาหน้าที่ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ทั้งหมดเลยก็ได้ ดังนั้นจึงต้องมีความรู้อย่างกว้างขวาง Web Designer เป็นผู้ออกแบบลักษณะหน้าตาทั้งหมดของเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นการวางเคาโครงหน้าตาเว็บเพจ การเลือกสี การออกแบบภาพกราฟิกที่เป็นส่วนประกอบต่างๆ ดังนั้นจะต้องมีความรู้ศิลปะ และการนำมาประยุกต์ใช้ อย่างเหมาะสม Web Programmer เป็นนักเขียนโปรแกรม ซึ่งสามารถพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาต่างๆ ที่ใช้ในเว็บไซต์ Content Writer/Editor คือนักเขียนและบรรณาธิการที่ดูแลทางด้านเนื้อหา ของเว็บไซต์เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมเนื้อหา เนื้อหาที่ควรมีในเว็บไซต์ ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท องค์กร หรือผู้จัดทำ คือข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของเว็บไซต์เพื่อบอกให้ผู้ชมรู้ว่าเราเป็น ใครมาจากไหน และตองการนำเสนออะไร รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ หรือบริการ คือรายละเอียดของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ข่าวสาร อาจจะเป็นข่าวสารที่ต้องการส่งถึงบุคคลทั่วไป หรือสมาชิก เพื่อให้รับรู้ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับบริษัท … Continue reading

Posted in แนะนำสินค้าบริการ | Tagged , , | Comments Off on กระบวนการทำงานและขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์