แนวทางการพัฒนาเว็บให้น่าสนใจ

จะออกแบบเว็บอย่างไรให้เว็บไซต์มีความน่าสนใจ

1.ข้อมูล (Data) ประกอบไปด้วยความถูกต้องของสิ่งที่นำเสนอเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์ได้  หากบนเว็บไซต์ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วนและทันสมัยและเป็นปัจจุบัน  และข้อมูลต่าง ๆ ที่นำมาเผยแพร่จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นด้วย

2.สื่อ (Media) ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นเว็บไซต์นั้นหากผู้เขียนบทความนำข้อความจำนวนมาก ๆ ใส่ลงไปให้ผู้อ่านอ่านเพียงอย่างเดียวจะทำให้บทความนั้นดูจืดชืดไม่น่าสนใจแต่แต่หากนำภาพ ภาพเคลื่อนไหว หรือ วิดีโอ เข้ามาเป็นส่วนประกอบในการเขียนบทความจะทำให้ดึงดูดความสนใจเพิ่มขึ้น แต่ควรคำนึงในการเลือกใช้สื่อควรเป็นสื่อที่สามารถทำให้ผู้รับเข้าใจได้ง่าย

3.ภาพ (Images)  ในการเลือกใช้ภาพควรเลือกใช้ภาพที่มีสีดึงดูดความสนใจของผู้รับสาร  และต้องพึงระวังในเรื่องของ ความเหมาะสมของสี  ภาพที่เลือกใช้ควรเป็นภาพที่เกี่ยวกับบทความที่เขียน และการนำไฟล์ภาพใด ๆ มาใช้เขียนบทความบนเว็บหรือบล๊อกก็ควรเลือกใช้ภาพที่มีขนาดที่เหมาะสม

4.ระบบ (System) ควรเลือกใช้ระบบที่สามารถสนับสนุนในเรื่องของ การจัดการหมวดหมู่ของเนื้อหาได้  สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบมีฐานข้อมูลสือบค้นข้อมูลย้อนหลังได้  สามารถจัดเก็บสถิติการเข้าอ่านบทความได้ และ ระบบสามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ที่จะเกิดขึ้นได้เช่น ในปัจจุบัน อย่างเช่น  SEO, Responsive Web Design และ Social Media ที่กำลังเป็นที่ได้รับความนิยม ดังนั้นระบบที่ใช้จัดทำเว็บควรรองรับสิ่งเหล่านี้

5.การเพิ่มประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นเรื่องเสริมที่จะทำให้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ดังนั้นการออกแบบรูปร่าง โครงสร้างและลักษณะทางด้านกราฟิกของหน้าเว็บไซต์โดย โปรแกรมที่เหมาะสมในการออกแบบ คือ Photoshop หรือ Fireworks ซึ่งจะช่วยในการสร้างเค้าโครงของหน้าเว็บไซต์และองค์ประกอบต่าง ๆได้ เช่น ชื่อเว็บไซต์ โลโก้ รูปไอคอน ปุ่มไอคอน ภาพเคลื่อนไหว แบนเนอร์โฆษณา ในการออกแบบเว็บไซต์นั้นยังต้องคำนึงถึงสีสันและรูปแบบของส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ภาพกราฟิก เช่น ขนาดของตัวอักษร สีของข้อความ สีพื้น ลวดลายของเส้นกรอบเพื่อความสวยงามและดึง ดูดผู้เยี่ยมชมด้วย ที่สำคัญผู้ออกแบบเว็บไซต์ควรให้ความสำคัญกับหลักในการออกแบบเหล่านี้อย่างถี่ถ้วน เพื่อให้เว็บไซต์นั้นออกมาดูดีและเป็นที่น่าสนใจ

This entry was posted in แนะนำสินค้าบริการ and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.